Q & A

 

1. Wat is de achtergrond van de financieringsbehoefte?

Additionele financieringsbehoefte uit hoofde van groei (investeringen en werkkapitaal) eventueel in combinatie met een versterking van het risicodragend vermogen, acquisitiefinanciering en herfinanciering van bestaande schulden. Er worden geen dividenduitkeringen, verliezen en/of aflossing van aandeelhoudersleningen gefinancierd.

2. Wat is de reden van de 50% EBIT in NL?

Minimaal 50% van het operationele resultaat dient gerealiseerd te worden via een Nederlandse entiteit om grip te houden op de kasstromen. Het is toegestaan dat de omzet/resultaat gerealiseerd wordt middels export van goederen en/of diensten.

3. Hoe verloopt de afstemming op bestaande/nieuwe bankfinanciering?

In het kader van de doorlooptijd is het van belang dat de verschillende financiers in een zo vroeg mogelijk stadium aan tafel komen. De business partner kan hier een coördinerende rol spelen.

4. Wat is de leningomvang?

Minimale leningomvang is € 250.000. De maximale leningomvang is afhankelijk van de specifieke alternatieve financieringsoplossing. 

 

5. Wie beheert het MKB Impulsfonds?

Het beheer van het MKB Impulsfonds wordt gedaan door Finance Ideas Management uit Utrecht. 

6. Hoe vindt de voorselectie plaats?

Selectie vindt plaats aan de hand van een tiental pre-selectie criteria. Daarnaast wordt op basis van twee jaar historische cijfers (circa 20 variabelen) een financiële rating bepaald. Om onnodig werk aan zowel de kant van de business partner / ondernemer als NEOS te voorkomen, dient de propositie te voldoen aan de pre-selectie criteria en dient de rating voldoende te zijn. Indien beide procedures goed worden doorlopen, kan een kredietaanvraag worden ingediend, bestaande uit aanlevering van financiële gegevens en het invullen van een kwalitatieve vragenlijst.

7. Kan de lening ook in tranches opgenomen worden?

Uitgangspunt is dat de lening in een keer wordt opgenomen. Het is mogelijk dat NEOS als voorwaarde stelt dat de lening in delen wordt uitgeboekt op basis van vooraf vastgestelde mijlpalen.

8. Is de kredietaanvraag ook te gebruiken bij andere instellingen, zoals banken?

Ja. Uitgangspunt voor NEOS bij het opstellen van de standaard template voor de kredietaanvraag is dat de informatie hergebruikt kan worden voor andere partijen zoals banken, subsidieverstrekkers en andere verschaffers van vreemd vermogen.

9. Hoe vindt aanlevering van rapportages plaats bij NEOS?

Aanlevering vindt plaats via een bij NEOS aangesloten business partner. De business partner dient de gegevens in het juiste format bij NEOS aan te leveren.

10. Hoe ziet de monitoring er uit?

Als onderdeel van de leningovereenkomst maakt NEOS afspraken met de kredietnemer over periodiek aan te leveren informatie. Daarnaast worden in de leningovereenkomst onder andere financiële ratio’s opgenomen waaraan moet worden voldaan. 
Aan de hand van de aangeleverde informatie wordt het krediet gemonitored. In geval van een duidelijke verslechtering van de situatie, zal in eerste instantie veelal een gesprek plaatsvinden met de ondernemer / business partner om de aard en ernst van de situatie in kaart te brengen en tot een oplossing te komen. 

11. Wat is de slagingskans als het voorstel bij de krediet commissie ligt?

Op het moment dat een kredietaanvraag voor ligt bij de krediet commissie, is deze door de voorselectie gekomen en positief beoordeeld door twee NEOS credit officers. De krediet commissie beoordeelt of het kredietbeleid prudent is toegepast en de processen zijn gevolgd. Naar verwachting zal slechts een zeer beperkt aantal aanvragen worden afgewezen door de krediet commissie.

12. Hoe verhoudt de financiering zich ten opzichte van de bank?

Een lening zal veelal onderdeel uitmaken van een totale financieringsoplossing gezamenlijk met de bank. Er wordt daarbij gericht op het langlopende (ongedekte) deel, eventueel achtergesteld. De bank zal vaak het korte en/of gedekte deel van de financiering voor haar rekening nemen. Omdat de verschillende financieringsvormen op elkaar afgestemd dienen te worden, is het van belang dat partijen in een vroeg stadium met elkaar om tafel gaan zitten. Hierin kan de business partner een belangrijke coördinerende rol spelen.

13. Worden leningen ook verstrekt aan andere entiteiten dan BV’s en NV’s?

De voorwaarde is dat de entiteit opgericht is naar Nederlands recht. Andere rechtsvormen dan een BV, zoals een stichting of samenwerkingsvormen als een VOF worden daarmee niet op voorhand uitgesloten. Financiering wordt verstrekt aan ondernemingen en niet aan personen.

14. Hoe wordt omgegaan met uitsluitingen?

De richtlijnen worden strikt gehanteerd. Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt geen krediet verstrekt. In geval van twijfel kan contact opgenomen worden met NEOS om de casus kort telefonisch voor te bespreken.

15. Worden er overnamefinancieringen verstrekt?

Ja, overnamefinancieringen behoren tot de mogelijkheden.

16. Zijn de periodieke rapportages in de monitoringfase altijd verplicht?

De kwartaal- en jaarrapportages zijn altijd verplicht. Het detailniveau van de maandelijkse rapportage is mede afhankelijk van het risicoprofiel van de lening. Met name in default gevallen en bij een hoog/oplopend risicoprofiel zal strikt op maandcijfers worden gestuurd.

17. Wat zijn voorbeelden van zekerheden voor NEOS?

Het vertrekpunt voor NEOS is voldoende comfort op de toekomstige kasstromen. Op basis daarvan wordt bekeken of door het vestigen van zekerheden het risicoprofiel verbeterd kan worden. Het type zekerheden voor NEOS zijn vergelijkbaar met de bank, maar zal in veel gevallen in tweede verband zijn zoals een hypotheek- of pandrecht in tweede verband. Privé zekerheden worden niet uitgesloten.

18. Is het mogelijk om het aflossingsschema tussentijds aan te passen?

In geval van probleemleningen kan het aflosschema aangepast worden om de continuïteit te waarborgen.

19. Hoe om te gaan met investeringen met een levensduur langer dan 7 jaar?

Uitgangspunt voor NEOS is de kasstroom die met de bedrijfsactiviteiten gegenereerd worden. Deze moeten afdoende zijn om de lening in maximaal 7 jaar af te lossen. Er worden geen leningen verstrekt met een looptijd langer dan 7 jaar en er worden geen vastgoedontwikkelaars gefinancierd.

20. Wie heeft de verplichting om de periodieke (monitoring) data aan te leveren?

In de leningovereenkomst verplicht de kredietnemer zich om periodiek zorg te dragen dat de door de business partner gevalideerde data juist, volledig en tijdig aangeleverd wordt aan NEOS.